Pučko otvoreno učilište Korak po korak zalaže se za vrtiće usmjerene na dijete u kojima je djeci omogućeno aktivno sudjelovanje i samostalan izbor aktivnosti, slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti, odgovornosti i brige za bližnje i okoliš, te ostvarivanje svih potencijala u skladu s njihovim interesima i sposobnostima, u ozračju koje podržava demokratske odnose i poštuje različitosti. U promicanju vrtića usmjerenih na dijete potičemo partnerstvo s obiteljima i širom zajednicom. Humanistički, razvojno-primjeren i na dijete usmjeren pristup kojeg promoviramo, u skladu je s temeljnim ciljevima Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece. Napominjemo da Agencija za odgoj i obrazovanje polaznicima naših edukacija supotpisuje potvrde o stručnom usavršavanju.

Za provedbu pristupa usmjerenog na dijete nužan je kontinuiran profesionalni razvoj odgajatelja, kao i mentorska podrška. Pučko otvoreno učilište Korak po korak provodi stručno usavršavanje odgajatelja i stručnih suradnika kroz sljedeće programe:

Interkulturalizam i življenje različitosti

Kulturne raznolikosti kroz univerzalni jezik plesa
Metoda Persona Doll za rad s djecom na uvažavanju različitosti

Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti
Živjeti različitosti

Pravo na primjeren odgoj i obrazovanje

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju
Kreativnost kao razvojna kategorija
Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja
Podržavanje stilova učenja djece
Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa

Razvojno primjerena praksa

Uvodni Korak po korak u radu s djecom rane dobi
Napredni Korak po korak u radu s djecom rane dobi
Uvodni Korak po korak u radu s djecom predškolske dobi
Koraci prema kvalitetnoj praksi
Uvodna radionica "Kreativni ples"

Kvaliteta i razvoj

Mentorska podrška u vrtiću
Uspješan dječji vrtić
Uspješno mentoriranje u pristupu usmjerenom na dijete

Zajednice odgajatelja koji uče

Ako ste zainteresirani za neki od ovih programa, pošaljite nam ispunjeni prijavni list kako bismo znali da želite sudjelovati u edukaciji. O prvom terminu održavanja seminara u vašem gradu ili županiji bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Preuzmite prijavni list:  


Interkulturalizam i življenje različitosti

Kulturne raznolikosti kroz univerzalni jezik plesa

Radionica je namijenjena polaznicima koji su završili radionicu Krativni ples u radu s djecom.
Svaka kultura ima svoj identitet, svoju specifičnost koja se često odražava kroz ples. Stari običaji i predaje koji opstaju i prenose se s generacije na generaciju, pričaju nam njihovu povijest. Kroz ritam i ples iz Afrike, čaroliju i mudrost iz Kine, priče i poeziju iz Japana, ova radionica nudi jedan novi pristup učenju različitih kultura.

Radionica traje 4 sata.

Kotizacija iznosi 337,50 kn i uključuje CD s glazbom koja se može primijenjivati u radu s djecom.

Preuzmite prijavni list:

Metoda persona doll za rad s djecom na uvažavanju različitosti

Metoda 'Persona Doll' primjenjuje se u mnogim zemljama svijeta i poznata je kao jedna od najmoćnijih i najvrjednijih za rad s djecom na poštivanju različitosti. 'Persona Doll' (Lutka-osoba) omogućuje djeci da izraze svoje osjećaje i mišljenje o diskriminirajućim situacijama i doživljajima koje im 'ispriča' lutka, te tako uče uočavati nepravdu, zauzimati se za sebe i za druge, jačati emocionalnu pismenost, razvijati samopoštovanje i izgrađivati vlastiti identitet.
Edukacija traje 13 nastavnih sati, a provodi se tijekom dva dana.

Kotizacija iznosi 600,00 kn ili 962,50 kn ukoliko je u cijenu edukacije uključena i lutka.

Preuzmite prijavni list:

 

Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti

Edukacija 'Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti' pomaže odgajateljima da u kurikulum uključe multikulturalne teme kako bi djecu poticali razumijevati, prihvaćati i cijeniti različitosti, te kako bi kod djece razvijali ključne kompetencije za život u suvremenom multikulturalnom i pluralističkom društvu.
Edukacija traje 13 nastavnih sati, a provodi se tijekom dva dana.

Programski sadržaji:

• Predrasude i stereotipi - kako nastaju?
• Razvoj predrasuda i stereotipa kod djece
• Stereotipi u materijalima dostupnima djeci
• Stvaranje interkulturalnog okruženja za učenje
• Interkulturalno učenje kroz slikovnicu
• Integriranje odgoja za različitosti u projekte i aktivnosti za djecu

Kotizacija iznosi 597,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Živjeti različitosti

Edukacija 'Živjeti različitosti' pomaže odgajateljima i stručnim suradnicima osvijestiti vlastite predrasude i stereotipe i uvidjeti kako oni utječu na razvoj djece. Polazeći od uvjerenja da postignuća djece uvelike ovise o očekivanju odraslih, ova edukacija pomaže odgojno-obrazovnim djelatnicima u razumijevanju utjecaja nejednakosti koje postoje u njihovoj zajednici na razvoj djece, te u usvajanju visokih očekivanja za svu djecu bez obzira na njihove individualne razlike, nacionalnu ili vjersku pripadnost ili socijalno podrijetlo.
Edukacija traje 24 sata, a provodi se kroz dva dvodnevna modula.

Programski sadržaji:

• Faktori rizika povezani s interkulturalnim učenjem
• Jeste li interkulturalno osjetljivi i na kojoj razini?
• Startne pozicije i kako se one prenose s generacije na generaciju
• Kako se stvaraju stereotipi i kako ih dekonstruirati
• Što je opresija i kako je prepoznati (s naglaskom na odgojno-obrazovnom sustavu)
• Stvaranje grupnog identiteta
• Stvaranje savezništva u djelovanju za društvenu pravdu

Kotizacija iznosi 1.260,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Pravo na primjeren odgoj i obrazovanje

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju

Seminar je namijenjen odgajateljima i stručnim suradnicima. Cilj edukacije je dati sudionicima okvir za organiziranje sustava podrške u vrtiću u uvjetima inkluzije. Taj okvir sačinjavaju tri bitna elementa: organiziran stručni tim, individualiziran odgojno obrazovni plan i prilagodbe u vrtiću. Prilagodbe se odnose na materijalno i prostorno okruženje, ali i na način i oblike davanja uputa te poticanje suradničkog učenja. Pritom je sadržaj edukacije povezan s elementima unapređivanja kvalitete rada.
Seminar traje 30 nastavnih sati, a obično se provodi tijekom tri vikenda.

Programski sadržaji:

• Filozofija inkluzije
• Znanje i iskustvo o kategorijama i obilježjima teškoća kod djece s teškoćama u razvoju
• Sustav podrške u uvjetima inkluzije
• Procjena i bilježenje u funkciji razvijanja individualiziranog odgojno-obrazovnog plana
   (IOOP-a)
• Analiza djetetovih individualnih potreba i prilagođavanje redovnih aktivnosti tim
   potrebama
• Prilagodbe primjerenim strukturiranjem aktivnosti
• Prilagodbe davanjem primjerenih uputa
• Suradničko učenje uz razvijanje socijalnih vještina i samokontrole
• Prilagodbe materijala i prostornog okruženja
• Suradnja s roditeljima
• Procjena kvalitete rada uz primjenu ISSA pedagoških standarda

Kotizacija iznosi 1.476,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Kreativnost kao razvojna kategorija

Kreativnost leži u svima nama. Kreativna sposobnost se može naučiti, poboljšati i s vremenom povećati. Ukoliko se primjereno potiče, dječja kreativnost se može razvijati. Polaznici će steći nova znanja o kreativnosti kao razvojnoj kategoriji, naučiti kako poticati i razvijati dječju kreativnost te vježbati prepoznavanje raznih elemenata dječje kreativnosti.

Radionica traje 6 sati.

Kotizacija iznosi 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja

Radionica je namijenjena odgajateljima i stručnim suradnicima. Cilj radionice je dati sudionicima okvir za objektivno promatranje i modeliranje ponašanja djece ali i okvir za objektivno promatranje i modeliranje ponašanja okoline.

Programski sadržaji:

• Praćenje djetetovog ponašanja (situacije, kontekst, vrijeme, intenzitet i trajanje)
• Praćenje okoline (kakve su reakcije - potkrepljenja na nepoželjna ponašanja, usmjerenost)
• Određivanje jakih strana u djetetovom ponašanju
• Individualizirano planiranje strategija za gašenje nepoželjnog ponašanja koje se temelje na jakim stranama
• Kreiranje prilagodbi za podržavanje djeteta u modeliranju ponašanja

Radionica traje 6 sati.

Kotizacija iznosi 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Podržavanje stilova učenja djece

Stil učenja je kao otisak prsta, ne postoje dva ista, a defi nira se razvijanjem profi la učenja za svako pojedino dijete u skupini (Willis, Hodson; 1992.). Cilj edukacije je dati sudionicima okvir za objektivno promatranje i oblikovanje okruženja za učenje po mjeri dinamičkog procesa učenja izvornog pojedinom djetetu, ali i okvir za objektivno defi niranje procesa učenja samog odgajatelja sasvrhom da vlastite preferencije u učenju odvoji od prakse koju kreiramo za dijete. Odgajateljima se posreduju znanja za prepoznavanje dispozicija, talenata, preferencija u karakteristikama fizičkog okruženja za učenje, te međudjelovanja dispozicija i talenata u razvojnom procesu djeteta.

Seminar traje 12 sati, a provodi se tijekom dva dana (najčešće petak i subota)

Kotizacija iznosi 597,50 kn

Preuzmite prijavni list:

Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa

Profesionalna je odgovornost svakog odgajatelja/ice da što bolje razumije svako dijete. Tijekom ove radionice sudionici će upoznati različite strategije prikupljanja informacija o svim područjima djetetovog razvoja, kako te informacije "slagati" u djetetovu razvojnu mapu u suradnji s roditeljima, te kako ih koristiti u komunikaciji s djecom i tijekom planiranja rada u skladu s dječjim razvojem.

Edukacija traje 10 nastavnih sati i sastoji se od radionice koja traje 12 sati i jednog supervizijskog sastanka.

Kotizacija iznosti 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Razvojno primjerena praksa

Uvodni Korak po korak u radu s djecom rane dobi

Uvodni jaslički seminar namijenjen je odgajateljima djece jasličke dobi i članovima stručnog tima.
Seminar traje 36 nastavnih sati, a obično se provodi tijekom tri vikenda.

Programski sadržaji:

• Uvod u kurikulum usmjeren na dijete
• Stvaranje razvojno-primjerenog okruženja
• Individualizacija - svako je dijete osoba za sebe
• Holistički pristup
• Uloga odraslih u promicanju dječjeg razvoja
• Uspostavljanje povjerenja
• Izrada slikovnica i igračaka
• Promatranje
• Socijalni razvoj
• Pripremanje okruženja
• Kako uče djeca jasličke dobi
• Igra kao ključni aspekt razvoja
• Svakodnevne aktivnosti – rutine
• Komuniciranje s djecom jasličke dobi
• Poticanje tjelesnog razvoja
• Iskustva s hranom
• Osjetilne igre i aktivnosti
• Djeca jasličke dobi i njihovi roditelji
• Trajno stručno usavršavanje.


U kotizaciju koja iznosi 1.645,00 kn uključen je i priručnik Kurikulum za jaslice: razvojno-primjeren program za rad s djecom do treće godine.

Preuzmite prijavni list:  

Napredni Korak po korak u radu s djecom rane dobi

Na naprednom seminaru odgajatelji će se upoznati s novim spoznajama neuroznanosti o razvoju mozga, naučit će kako pratiti i bilježiti razvoj djeteta koristeći Protokol za praćenje i procjenjivanje razvoja djece rane dobi, te kako dobivene podatke koristiti u svrhu izrade razvojne mape djeteta. Na seminaru će se govoriti i o kompetencijama djece rane dobi te o smislenijim načinima uključivanja roditelja u život djece u vrtiću.

Programski sadržaji:

• Spoznaje neuroznanosti o razvoju mozga djece rane dobi
• Proces planiranja i praćenja (promatranje, upoznavanje individualnih potreba djeteta, 
   planiranje, praćenje)
• Primjena Korak po korak instrumentarija za procjenu razvoja djece do 3. godine
• Razvojna mapa djeteta i načini primjene
• Načini prikupljanja podataka o djetetu (formalni i dodatni izvori)
• Kompetencije djeteta (postupci koji jačaju ili inhibiraju razvoj kompetencija)
• Rad s roditeljima djece ane dobi

Edukacija traje 12 nastavnih sati, a provodi se tijekom dva dana.

Kotizacija iznosi 597,50 kn.

Preuzmite prijavni list:  

Uvodni Korak po korak u radu s djecom predškolske dobi

Uvodni vrtićki seminar namijenjen je odgajateljima djece predškolske dobi i stručnim suradnicima.
Seminar traje 36 nastavnih sati, a obično se provodi tijekom tri vikenda.

Programski sadržaji:

• Uvod u kurikulum usmjeren na dijete
• Stvaranje razvojno-primjerenog okruženja
• Centri aktivnosti
• Izrada igračaka i slikovnica
• Sudjelovanje roditelja
• Individualizacija
• Promatranje i procjenjivanje razvoja djeteta
• Upotreba kocaka
• Partnerstvo s roditeljima i obiteljima
• Komuniciranje s djecom
• Djetetova slika o sebi

U kotizaciju koja iznosi 1.645,00 kn uključen je i priručnik Kurikulum za vrtiće: razvojno-primjeren program za rad s djecom od treće do šeste godine.

Preuzmite prijavni list:  

Koraci prema kvalitetnoj praksi

Napredne radionice produbljuju pojedine teme iz razvojno-primjerene prakse. Namijenjene su odgajateljima i stručnim suradnicima koji su završili uvodni seminar.
Svaka radionica traje 6 nastavnih sati i provodi se u jednom danu.

Programski sadržaji:

• Promatranje, praćenje i procjenjivanje razvoja djece - primjena instrumentarija
   za procjenu razvoja djece u grupi
• Samoprocjena vlastitog rada / Standardi kvalitete odgajatelja - primjena
   instrumenata za procjenu kvalitete rada odgajatelja
• Kreativnost kao razvojna kategorija
• Učenje kroz igru
• Individualizacija i višestruke inteligencije
• Partnerstvo vrtića i obitelji

Kotizacija iznosi 1.699,00 kn.

Preuzmite prijavni list:  

Uvodna radionica "Kreativni ples"

Kroz interaktivne oblike rada ova radionica polaznicima nudi upoznavanje tehnika kreativnog plesanja u različitim kontekstima. Sudionici će naučiti kako stimulirati dječje želje i sposobnosti da se izraze kroz pokret, potaknuti dječju maštu i kreativnost u izražavanju emocija, raspoloženja i ideja, kako upotrijebiti druge umjetničke forme (književnost, slikarstvo,...) u kombinaciji s plesom i pokretom, te kako s djecom kreirati i realizirati kratku plesnu koreografiju i predstavu.

Radionica traje 4 sata.

Kotizacija iznosi 337,50 kn.

Preuzmite prijavni list:  

Kvaliteta i razvoj

Mentorska podrška vrtiću

Na poziv vrtića mentori Pućkog otvorenog učilišta "Korak po korak" pružaju konkretnu podršku odgajateljima u planiranju unapređenja kvalitete rada. Rad se obično organizira u dvomjesečnim sastancima s odgajateljima i stručnim timom vrtića na kojima se raspravlja o kvaliteti poučavanja, razmjenjuju se primjeri dobre prakse, resursi i materijali za rad, gledaju i komentiraju video-snimke koje ilustriraju kvalitetnu praksu, razvijaju planovi za unapređenje rada i prati se njihova implementacija. U radu se koristi instrument ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse.

Broj susreta i godišnji plan rada dogovara se na temelju potreba određene ustanove. Mentorska podrška je namijenjena djelatnicima ustanove koji su završili napredni Korak po korak seminar.

Preuzmite prijavni list:

Uspješan dječji vrtić

Razvoj kulture vrtića u kojoj se djelatnici međusobno podržavaju u cilju unapređenja prakse i u kreiranju zajedničke vizije razvoja, osnovni je cilj ove edukacije. Ona istodobno odgovara na pitanja kako voditi tim vrtića na putu kompleksne, osobne i profesionalne promjene, kako postavljati realne i konkretne ciljeve unapređenja rada i postati djelotvorniji, te kako izraditi akcijski plan za poboljšanje djelotvornosti vrtića.

Neophodno je da su u tim koji sudjeluje u edukaciji uključeni ravnatelj, stručni suradnici i 4-6 odgajatelja.

Programski sadržaji:

• Razvijanje vizije za vrtić (vaš vrtić danas, vaš idealan vrtić, karakteristike zajednice)
• Razumijevanje procesa promjene (osobne, profesionalne, institucionalne)
• Upravljanje kompleksnom promjenom
• Primjena okvira za poboljšanje djelotvornosti vrtića
• Razvoj vrtićkog razvojnog plana

Kotizacija iznosi 1.250,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Uspješno mentoriranje u pristupu usmjerenom na dijete

Uspješni odgojno-obrazovni sustavi i sami vrtići prepoznali su mentorstvo kao neophodnu podršku odgajateljima u unapređenju kvalitete rada. Seminar je namijenjen odgajateljima, stručnim suradnicima i ravnateljima koji žele naučiti mentorske vještine kako bi uspješno podržali svoje kolege u primjeni metodologije usmjerene na dijete.
Seminar traje 24 nastavna sata, a obično se provodi tijekom dva vikenda.

Programski sadržaji:

• Što je kvaliteta rada u grupi/razredu?
• ISSA Pedagoški standardi i njihovo korištenje za vanjsku evaluaciju i samoevaluaciju
• Osobine efikasnih mentora
• Pomoć koju pruža mentor
• Uloge mentora
• Razlika između uloge mentora i moje profesionalne uloge
• Mentorski ciklus
• Komunikacijske vještine

U kotizaciju koja iznosi 1.373,00 kn uključeni su priručnici Teorija u praksi i Koraci prema kvalitetnoj praksi. 

Preuzmite prijavni list:

Zajednice odgajatelja koji uče

Što su zajednice odgajatelja koji uče? - Jednomjesečni sastanci odgajatelja unutar jednog vrtića koji u ugodnom okruženju dobrovoljno rade na poboljšanju vlastite kvalitete poučavanja. Na sastancima se raspravlja o kvaliteti rada, razmjenjuju primjeri dobre prakse, resursi i materijali za rad, gledaju i komentiraju video-snimke koje ilustriraju kvalitetnu praksu, razvijaju planovi za unapređenje rada.

Od čega se sastoji edukacija i podrška voditeljima zajednica?
Četverodnevni seminar - tijekom kojeg će budući voditelji Zajednica naučiti kako u svojim vrtićima transformirati aktive odgajatelja u zajednicu odgajatelja koji uče.
Supervizijski sastanci voditelja "zajednica odgajatelja koji uče" svaka dva mjeseca - na kojima će voditelji razmijeniti iskustva u vođenju zajednica, dobiti pomoć i dodatne resurse od mentora koji će im pomoći u rješavanju problema na koje nailaze.
Što se očekuje od budućih voditelja? Od voditelja se očekuje da u svojim vrtićima ispitaju interes među odgajateljima za sudjelovanje u ovakvoj vrsti stručnog usavršavanja, da budu voditelji Zajednice odgajatelja koji uče u svojim vrtićima i da jednom mjesečno tijekom pedagoške godine organiziraju i vode sastanke Zajednice u trajanju od 60 min.

Edukacija traje 36 nastavnih sati i sastoji se od 32 satnog seminara i jednog supervizijskog sastanka. U kotizaciju, koja iznosi 1.430,00 kn, uključeni su i priručnici "Zajednice učenja", "Teorija u praksi" i "Koraci prema kvalitetnoj praksi" koji sadrži i DVD.

Preuzmite prijavni list:

Prethodna stranica: praksa-kvaliteta-izvrnost Sljedeća stranica: casopis-djeca-u-europi Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


seminari za škole


seminari za vrtiće

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

24. studenog 2015.
2.023.288 posjeta