REYN-Hrvatska

REYN-Hrvatska

Pučko otvoreno učilište Korak po korak zalaže se za vrtiće usmjerene na dijete u kojima je djeci omogućeno aktivno sudjelovanje i samostalan izbor aktivnosti, slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti, odgovornosti i brige za bližnje i okoliš, te ostvarivanje svih potencijala u skladu s njihovim interesima i sposobnostima, u ozračju koje podržava demokratske odnose i poštuje različitosti. U promicanju vrtića usmjerenih na dijete potičemo partnerstvo s obiteljima i širom zajednicom. Humanistički, razvojno-primjeren i na dijete usmjeren pristup kojeg promoviramo, u skladu je s temeljnim ciljevima Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece. Napominjemo da Agencija za odgoj i obrazovanje polaznicima naših edukacija supotpisuje potvrde o stručnom usavršavanju.

Za provedbu pristupa usmjerenog na dijete nužan je kontinuiran profesionalni razvoj odgajatelja, kao i mentorska podrška. Pučko otvoreno učilište Korak po korak provodi stručno usavršavanje odgajatelja i stručnih suradnika kroz sljedeće programe:

Interkulturalizam i življenje različitosti

Kulturne raznolikosti kroz univerzalni jezik plesa
Metoda Persona Doll za rad s djecom na uvažavanju različitosti

Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti
Živjeti različitosti

Pravo na primjeren odgoj i obrazovanje

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju
Kreativnost kao razvojna kategorija
Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja
Podržavanje stilova učenja djece
Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa

Razvojno primjerena praksa

Uvodni Korak po korak u radu s djecom rane dobi
Napredni Korak po korak u radu s djecom rane dobi
Uvodni Korak po korak u radu s djecom predškolske dobi
Koraci prema kvalitetnoj praksi
Uvodna radionica "Kreativni ples"

Kvaliteta i razvoj

Mentorska podrška u vrtiću
Uspješan dječji vrtić
Uspješno mentoriranje u pristupu usmjerenom na dijete

Zajednice odgajatelja koji uče

Ako ste zainteresirani za neki od ovih programa, pošaljite nam ispunjeni prijavni list kako bismo znali da želite sudjelovati u edukaciji. O prvom terminu održavanja seminara u vašem gradu ili županiji bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Preuzmite prijavni list:


Interkulturalizam i življenje različitosti

Kulturne raznolikosti kroz univerzalni jezik plesa

Radionica je namijenjena polaznicima koji su završili radionicu Krativni ples u radu s djecom.
Svaka kultura ima svoj identitet, svoju specifičnost koja se često odražava kroz ples. Stari običaji i predaje koji opstaju i prenose se s generacije na generaciju, pričaju nam njihovu povijest. Kroz ritam i ples iz Afrike, čaroliju i mudrost iz Kine, priče i poeziju iz Japana, ova radionica nudi jedan novi pristup učenju različitih kultura.

Radionica traje 4 sata.

Kotizacija iznosi 337,50 kn i uključuje CD s glazbom koja se može primijenjivati u radu s djecom.

Preuzmite prijavni list:

Metoda persona doll za rad s djecom na uvažavanju različitosti

Metoda 'Persona Doll' primjenjuje se u mnogim zemljama svijeta i poznata je kao jedna od najmoćnijih i najvrjednijih za rad s djecom na poštivanju različitosti. 'Persona Doll' (Lutka-osoba) omogućuje djeci da izraze svoje osjećaje i mišljenje o diskriminirajućim situacijama i doživljajima koje im 'ispriča' lutka, te tako uče uočavati nepravdu, zauzimati se za sebe i za druge, jačati emocionalnu pismenost, razvijati samopoštovanje i izgrađivati vlastiti identitet.
Edukacija traje 13 nastavnih sati, a provodi se tijekom dva dana.

Kotizacija iznosi 600,00 kn ili 962,50 kn ukoliko je u cijenu edukacije uključena i lutka.

Preuzmite prijavni list:

Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti

Edukacija 'Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti' pomaže odgajateljima da u kurikulum uključe multikulturalne teme kako bi djecu poticali razumijevati, prihvaćati i cijeniti različitosti, te kako bi kod djece razvijali ključne kompetencije za život u suvremenom multikulturalnom i pluralističkom društvu.
Edukacija traje 13 nastavnih sati, a provodi se tijekom dva dana.

Programski sadržaji:

• Predrasude i stereotipi - kako nastaju?
• Razvoj predrasuda i stereotipa kod djece
• Stereotipi u materijalima dostupnima djeci
• Stvaranje interkulturalnog okruženja za učenje
• Interkulturalno učenje kroz slikovnicu
• Integriranje odgoja za različitosti u projekte i aktivnosti za djecu

Kotizacija iznosi 597,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Živjeti različitosti

Edukacija 'Živjeti različitosti' pomaže odgajateljima i stručnim suradnicima osvijestiti vlastite predrasude i stereotipe i uvidjeti kako oni utječu na razvoj djece. Polazeći od uvjerenja da postignuća djece uvelike ovise o očekivanju odraslih, ova edukacija pomaže odgojno-obrazovnim djelatnicima u razumijevanju utjecaja nejednakosti koje postoje u njihovoj zajednici na razvoj djece, te u usvajanju visokih očekivanja za svu djecu bez obzira na njihove individualne razlike, nacionalnu ili vjersku pripadnost ili socijalno podrijetlo.
Edukacija traje 24 sata, a provodi se kroz dva dvodnevna modula.

Programski sadržaji:

• Faktori rizika povezani s interkulturalnim učenjem
• Jeste li interkulturalno osjetljivi i na kojoj razini?
• Startne pozicije i kako se one prenose s generacije na generaciju
• Kako se stvaraju stereotipi i kako ih dekonstruirati
• Što je opresija i kako je prepoznati (s naglaskom na odgojno-obrazovnom sustavu)
• Stvaranje grupnog identiteta
• Stvaranje savezništva u djelovanju za društvenu pravdu

Kotizacija iznosi 1.260,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Pravo na primjeren odgoj i obrazovanje

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju

Seminar je namijenjen odgajateljima i stručnim suradnicima. Cilj edukacije je dati sudionicima okvir za organiziranje sustava podrške u vrtiću u uvjetima inkluzije. Taj okvir sačinjavaju tri bitna elementa: organiziran stručni tim, individualiziran odgojno obrazovni plan i prilagodbe u vrtiću. Prilagodbe se odnose na materijalno i prostorno okruženje, ali i na način i oblike davanja uputa te poticanje suradničkog učenja. Pritom je sadržaj edukacije povezan s elementima unapređivanja kvalitete rada.
Seminar traje 30 nastavnih sati, a obično se provodi tijekom tri vikenda.

Programski sadržaji:

• Filozofija inkluzije
• Znanje i iskustvo o kategorijama i obilježjima teškoća kod djece s teškoćama u razvoju
• Sustav podrške u uvjetima inkluzije
• Procjena i bilježenje u funkciji razvijanja individualiziranog odgojno-obrazovnog plana
(IOOP-a)
• Analiza djetetovih individualnih potreba i prilagođavanje redovnih aktivnosti tim
potrebama
• Prilagodbe primjerenim strukturiranjem aktivnosti
• Prilagodbe davanjem primjerenih uputa
• Suradničko učenje uz razvijanje socijalnih vještina i samokontrole
• Prilagodbe materijala i prostornog okruženja
• Suradnja s roditeljima
• Procjena kvalitete rada uz primjenu ISSA pedagoških standarda

Kotizacija iznosi 1.476,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Kreativnost kao razvojna kategorija

Kreativnost leži u svima nama. Kreativna sposobnost se može naučiti, poboljšati i s vremenom povećati. Ukoliko se primjereno potiče, dječja kreativnost se može razvijati. Polaznici će steći nova znanja o kreativnosti kao razvojnoj kategoriji, naučiti kako poticati i razvijati dječju kreativnost te vježbati prepoznavanje raznih elemenata dječje kreativnosti.

Radionica traje 6 sati.

Kotizacija iznosi 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja

Radionica je namijenjena odgajateljima i stručnim suradnicima. Cilj radionice je dati sudionicima okvir za objektivno promatranje i modeliranje ponašanja djece ali i okvir za objektivno promatranje i modeliranje ponašanja okoline.

Programski sadržaji:

• Praćenje djetetovog ponašanja (situacije, kontekst, vrijeme, intenzitet i trajanje)
• Praćenje okoline (kakve su reakcije - potkrepljenja na nepoželjna ponašanja, usmjerenost)
• Određivanje jakih strana u djetetovom ponašanju
• Individualizirano planiranje strategija za gašenje nepoželjnog ponašanja koje se temelje na jakim stranama
• Kreiranje prilagodbi za podržavanje djeteta u modeliranju ponašanja

Radionica traje 6 sati.

Kotizacija iznosi 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Podržavanje stilova učenja djece

Stil učenja je kao otisak prsta, ne postoje dva ista, a defi nira se razvijanjem profi la učenja za svako pojedino dijete u skupini (Willis, Hodson; 1992.). Cilj edukacije je dati sudionicima okvir za objektivno promatranje i oblikovanje okruženja za učenje po mjeri dinamičkog procesa učenja izvornog pojedinom djetetu, ali i okvir za objektivno defi niranje procesa učenja samog odgajatelja sasvrhom da vlastite preferencije u učenju odvoji od prakse koju kreiramo za dijete. Odgajateljima se posreduju znanja za prepoznavanje dispozicija, talenata, preferencija u karakteristikama fizičkog okruženja za učenje, te međudjelovanja dispozicija i talenata u razvojnom procesu djeteta.

Seminar traje 12 sati, a provodi se tijekom dva dana (najčešće petak i subota)

Kotizacija iznosi 597,50 kn

Preuzmite prijavni list:

Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa

Profesionalna je odgovornost svakog odgajatelja/ice da što bolje razumije svako dijete. Tijekom ove radionice sudionici će upoznati različite strategije prikupljanja informacija o svim područjima djetetovog razvoja, kako te informacije "slagati" u djetetovu razvojnu mapu u suradnji s roditeljima, te kako ih koristiti u komunikaciji s djecom i tijekom planiranja rada u skladu s dječjim razvojem.

Edukacija traje 10 nastavnih sati i sastoji se od radionice koja traje 6 sati i jednog supervizijskog sastanka.

Kotizacija iznosti 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Razvojno primjerena praksa

Uvodni Korak po korak u radu s djecom rane dobi

Uvodni jaslički seminar namijenjen je odgajateljima djece jasličke dobi i članovima stručnog tima.
Seminar traje 36 nastavnih sati, a obično se provodi tijekom tri vikenda.

Programski sadržaji:

• Uvod u kurikulum usmjeren na dijete
• Stvaranje razvojno-primjerenog okruženja
• Individualizacija - svako je dijete osoba za sebe
• Holistički pristup
• Uloga odraslih u promicanju dječjeg razvoja
• Uspostavljanje povjerenja
• Izrada slikovnica i igračaka
• Promatranje
• Socijalni razvoj
• Pripremanje okruženja
• Kako uče djeca jasličke dobi
• Igra kao ključni aspekt razvoja
• Svakodnevne aktivnosti – rutine
• Komuniciranje s djecom jasličke dobi
• Poticanje tjelesnog razvoja
• Iskustva s hranom
• Osjetilne igre i aktivnosti
• Djeca jasličke dobi i njihovi roditelji
• Trajno stručno usavršavanje.


U kotizaciju koja iznosi 1.645,00 kn uključen je i priručnik Kurikulum za jaslice: razvojno-primjeren program za rad s djecom do treće godine.

Preuzmite prijavni list:

Napredni Korak po korak u radu s djecom rane dobi

Na naprednom seminaru odgajatelji će se upoznati s novim spoznajama neuroznanosti o razvoju mozga, naučit će kako pratiti i bilježiti razvoj djeteta koristeći Protokol za praćenje i procjenjivanje razvoja djece rane dobi, te kako dobivene podatke koristiti u svrhu izrade razvojne mape djeteta. Na seminaru će se govoriti i o kompetencijama djece rane dobi te o smislenijim načinima uključivanja roditelja u život djece u vrtiću.

Programski sadržaji:

• Spoznaje neuroznanosti o razvoju mozga djece rane dobi
• Proces planiranja i praćenja (promatranje, upoznavanje individualnih potreba djeteta,
planiranje, praćenje)
• Primjena Korak po korak instrumentarija za procjenu razvoja djece do 3. godine
• Razvojna mapa djeteta i načini primjene
• Načini prikupljanja podataka o djetetu (formalni i dodatni izvori)
• Kompetencije djeteta (postupci koji jačaju ili inhibiraju razvoj kompetencija)
• Rad s roditeljima djece ane dobi

Edukacija traje 12 nastavnih sati, a provodi se tijekom dva dana.

Kotizacija iznosi 597,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Uvodni Korak po korak u radu s djecom predškolske dobi

Uvodni vrtićki seminar namijenjen je odgajateljima djece predškolske dobi i stručnim suradnicima.
Seminar traje 36 nastavnih sati, a obično se provodi tijekom tri vikenda.

Programski sadržaji:

• Uvod u kurikulum usmjeren na dijete
• Stvaranje razvojno-primjerenog okruženja
• Centri aktivnosti
• Izrada igračaka i slikovnica
• Sudjelovanje roditelja
• Individualizacija
• Promatranje i procjenjivanje razvoja djeteta
• Upotreba kocaka
• Partnerstvo s roditeljima i obiteljima
• Komuniciranje s djecom
• Djetetova slika o sebi

U kotizaciju koja iznosi 1.645,00 kn uključen je i priručnik Kurikulum za vrtiće: razvojno-primjeren program za rad s djecom od treće do šeste godine.

Preuzmite prijavni list:

Koraci prema kvalitetnoj praksi

Napredne radionice produbljuju pojedine teme iz razvojno-primjerene prakse. Namijenjene su odgajateljima i stručnim suradnicima koji su završili uvodni seminar.
Svaka radionica traje 6 nastavnih sati i provodi se u jednom danu.

Programski sadržaji:

• Promatranje, praćenje i procjenjivanje razvoja djece - primjena instrumentarija
za procjenu razvoja djece u grupi
• Samoprocjena vlastitog rada / Standardi kvalitete odgajatelja - primjena
instrumenata za procjenu kvalitete rada odgajatelja
• Kreativnost kao razvojna kategorija
• Učenje kroz igru
• Individualizacija i višestruke inteligencije
• Partnerstvo vrtića i obitelji

Kotizacija iznosi 1.699,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Uvodna radionica "Kreativni ples"

Kroz interaktivne oblike rada ova radionica polaznicima nudi upoznavanje tehnika kreativnog plesanja u različitim kontekstima. Sudionici će naučiti kako stimulirati dječje želje i sposobnosti da se izraze kroz pokret, potaknuti dječju maštu i kreativnost u izražavanju emocija, raspoloženja i ideja, kako upotrijebiti druge umjetničke forme (književnost, slikarstvo,...) u kombinaciji s plesom i pokretom, te kako s djecom kreirati i realizirati kratku plesnu koreografiju i predstavu.

Radionica traje 4 sata.

Kotizacija iznosi 337,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Kvaliteta i razvoj

Mentorska podrška vrtiću

Na poziv vrtića mentori Pućkog otvorenog učilišta "Korak po korak" pružaju konkretnu podršku odgajateljima u planiranju unapređenja kvalitete rada. Rad se obično organizira u dvomjesečnim sastancima s odgajateljima i stručnim timom vrtića na kojima se raspravlja o kvaliteti poučavanja, razmjenjuju se primjeri dobre prakse, resursi i materijali za rad, gledaju i komentiraju video-snimke koje ilustriraju kvalitetnu praksu, razvijaju planovi za unapređenje rada i prati se njihova implementacija. U radu se koristi instrument ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse.

Broj susreta i godišnji plan rada dogovara se na temelju potreba određene ustanove. Mentorska podrška je namijenjena djelatnicima ustanove koji su završili napredni Korak po korak seminar.

Preuzmite prijavni list:

Uspješan dječji vrtić

Razvoj kulture vrtića u kojoj se djelatnici međusobno podržavaju u cilju unapređenja prakse i u kreiranju zajedničke vizije razvoja, osnovni je cilj ove edukacije. Ona istodobno odgovara na pitanja kako voditi tim vrtića na putu kompleksne, osobne i profesionalne promjene, kako postavljati realne i konkretne ciljeve unapređenja rada i postati djelotvorniji, te kako izraditi akcijski plan za poboljšanje djelotvornosti vrtića.

Neophodno je da su u tim koji sudjeluje u edukaciji uključeni ravnatelj, stručni suradnici i 4-6 odgajatelja.

Programski sadržaji:

• Razvijanje vizije za vrtić (vaš vrtić danas, vaš idealan vrtić, karakteristike zajednice)
• Razumijevanje procesa promjene (osobne, profesionalne, institucionalne)
• Upravljanje kompleksnom promjenom
• Primjena okvira za poboljšanje djelotvornosti vrtića
• Razvoj vrtićkog razvojnog plana

Kotizacija iznosi 1.250,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Uspješno mentoriranje u pristupu usmjerenom na dijete

Uspješni odgojno-obrazovni sustavi i sami vrtići prepoznali su mentorstvo kao neophodnu podršku odgajateljima u unapređenju kvalitete rada. Seminar je namijenjen odgajateljima, stručnim suradnicima i ravnateljima koji žele naučiti mentorske vještine kako bi uspješno podržali svoje kolege u primjeni metodologije usmjerene na dijete.
Seminar traje 24 nastavna sata, a obično se provodi tijekom dva vikenda.

Programski sadržaji:

• Što je kvaliteta rada u grupi/razredu?
• ISSA Pedagoški standardi i njihovo korištenje za vanjsku evaluaciju i samoevaluaciju
• Osobine efikasnih mentora
• Pomoć koju pruža mentor
• Uloge mentora
• Razlika između uloge mentora i moje profesionalne uloge
• Mentorski ciklus
• Komunikacijske vještine

U kotizaciju koja iznosi 1.373,00 kn uključeni su priručnici Teorija u praksi i Koraci prema kvalitetnoj praksi.

Preuzmite prijavni list:

Zajednice odgajatelja koji uče

Što su zajednice odgajatelja koji uče? - Jednomjesečni sastanci odgajatelja unutar jednog vrtića koji u ugodnom okruženju dobrovoljno rade na poboljšanju vlastite kvalitete poučavanja. Na sastancima se raspravlja o kvaliteti rada, razmjenjuju primjeri dobre prakse, resursi i materijali za rad, gledaju i komentiraju video-snimke koje ilustriraju kvalitetnu praksu, razvijaju planovi za unapređenje rada.

Od čega se sastoji edukacija i podrška voditeljima zajednica?
Četverodnevni seminar - tijekom kojeg će budući voditelji Zajednica naučiti kako u svojim vrtićima transformirati aktive odgajatelja u zajednicu odgajatelja koji uče.
Supervizijski sastanci voditelja "zajednica odgajatelja koji uče" svaka dva mjeseca - na kojima će voditelji razmijeniti iskustva u vođenju zajednica, dobiti pomoć i dodatne resurse od mentora koji će im pomoći u rješavanju problema na koje nailaze.
Što se očekuje od budućih voditelja? Od voditelja se očekuje da u svojim vrtićima ispitaju interes među odgajateljima za sudjelovanje u ovakvoj vrsti stručnog usavršavanja, da budu voditelji Zajednice odgajatelja koji uče u svojim vrtićima i da jednom mjesečno tijekom pedagoške godine organiziraju i vode sastanke Zajednice u trajanju od 60 min.

Edukacija traje 36 nastavnih sati i sastoji se od 32 satnog seminara i jednog supervizijskog sastanka. U kotizaciju, koja iznosi 1.430,00 kn, uključeni su i priručnici "Zajednice učenja", "Teorija u praksi" i "Koraci prema kvalitetnoj praksi" koji sadrži i DVD.

Preuzmite prijavni list:

Prethodna stranica: praksa-kvaliteta-izvrnost Sljedeća stranica: casopis-djeca-u-europi Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


seminari za škole

Zagreb, 18.-19.3.2016. i 1.-2.4.2016. - Zajednice učenja
raspored radionica
prijavni list

seminari za vrtiće

Zagreb, 12. 3. 2015. - Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa
raspored radionica
prijavni list
Zagreb, 18.-19.3.2016. i 1.-2.4.2016. - Zajednice učenja
raspored radionica
prijavni list

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

7. veljače 2016.
2.087.093 posjeta