Asta kenvijă îj publikacijă lu projektu 'Reading Corner'
dă Internacionalnă udrugă Paš ku paš
International Step by step association

Keizersgracht 62-64
1013 CS Amsterdam
Holandija

Điriptaće a lu autoru pă skrijătură:
copyright ©2004
Ivona Brezinova

Điriptaće a lu autoru pă ilustracijă:
copyright ©2004
Mentor Llapasthtica

Tóći đirapturlje îs apukaći. Njiś una parći dă publikacija-sta
nu-j slobud kit să reproducirălaskă, îmnăžaskă
njiś pă kari parći dusă făr dă lăsari dă la editoru.
Lu fećilje a mélji,
kari amandóvă duśi ućénji.

Asta îj Dora. šćijă ku źéźićilje
aréći kic ari éj -
ćar atic, kići îs una mînă źéźići.
No ku đirapta mînă unjir sluguréšći
umărală. Manti ku sluguréšći
crtălit îm teka rošijă.
tari plaśi farba rošijă.
Dora šađi štenź njenći kasă šî
ku amandóvă mînj dragaléšći kăcălu Floki
ka-pu îj zîśi: "Mama ari rošujă păr,
tata ari rošujă păr. Marci ari rošujă păr.
Šî ju am rošujă păr. Toc išćénj una familijă.
Numa... Mama duśi ućénj, tata duśi ućénj,
Marci duśi ućénj, a ju..."
"Njiś tu nu duś ućénj", zîśi Dora
lu Floki rîsînt. "Ali aje îj benji.
Kînji nu duśi ućénj... Uli dóră pórtă?"
"Dóră u văzut śinjiva ućénjilje a mélji?"
u întribat mama.
Tată-su ćar atunśe lj-u văzut. "Śinji u
făkut asta lu Floki?" u întribat mirgiš
kînd îš ućénjilje a lu mumă-sa dăpă
botu lu Floki.
Marci răđé. "Pa asta-j furmos!
Floki samănă ćar ka mama!"
Dora îjré tristă. Ar plaśi šî
dukă ućénj ka mumă-sa, ka tată-su,
pa ćar ka šî ka Marci.
A d-aje u stat la šćiklă šî
ku vînăt flomaster u crtălit ućénj lîngă
oći a ljij.
Sămăna u cără njimiruź, ali...
Akuma avé a ljij elši ućénj.
"Śefel îs éšće črčkarijur šćikla-sta?"
U întribat mumă-sa ucără maj înkulje.
"Trăbujă maj friš ašćéršă!"
"Éšće-s ućénjilje a mélji", spunji Dora
lu mumă-sa. "Ujtă-ći mîndru îm stă."
Mumă-sa apljakă maj benj vadă
Dora ku ućénj. "Aj đirept", zăśi
îm rîs.
"Aš plaśi am aša mîndri
ućénj", zăśi Dora. U kivinjit
s-u îngărgaji mumă-sa, ali ji iré frikă
mišći atunśe ar fi rămas făr
a ljij mîndri vinjići ućénj šî n-ar
maj mult sămăna ka mumă-sa.
Dora šćijă óminji ku ućénj
maj benj véđi. Aje j-u spus tată-su kînd
kumpăra ućénj lu Marci. A ljij
nu j-or kumpărat. J-or kumpărat
mîcă plišană nji bună njimika.
Dora u aljirgat îm kamera a ljij s-u kóći.
Sămăna kumva običnă kapu
j-u đires ućénj dîm žic.
"Aku saminj ka tata", j-u zîs.
Akušă ku totu žukurijălje a lu Dori -
ursu, mumujka, pa šî mari péšćilje
suflaći - avé ućénj dîm žică.
"Jakă, aku išćec anume parći a lu familija
a nóstră", înkristată zăśi Dora.
La dăsara tată-su l-u furat somnu
fotelji. Dora s-u furăśit šî
p-înśet u lót ućénjilje lăsaći.
Jel u cără s-u miškat šî u tušît,
ali nu s-u skulată-să.
Dora u înćis ku oći šî, tot uzbudulită,
punji lu tată-su ućénji a luj oć.
Kapu ku žămătaći dăsvăkuc oći
s-u ujtată-să îm televizijă... ali slika
ekran îjré mutnă!
Dora glasnik plănźé šî tată-su l-u
skulat. "A śe plănź?" u întribat-u tată-su.
"Šî a śe porc ućénjilje a mélji?"
"Tu aj zîs óminji ku ućénj
maj benj véđi", spunji Dora tristă.
"Da, ali numa aheje kari nu véđi benji făr
jélji", zăśi tată-su šî-j dragaléšći
păru rošujă.
Dora îm suflaći întrabă: "A mes ju
pravă parći a lu familija a nóstră dakă numa
ju dîm toc noj nu duk ućénj?"
"Tu aj maj sănătoši îm familiji",
zîśi tată-su šî apukă Dora îm bracă.
"Šî maj mîndri", s-u apukat mumă-sa,
surutînt păru lu Dori.
"Šî aj đires maj bunji ućénj péšći
śe am văzut ju",
îm šódă u maj pus Marci.
Dăpă aje toc s-or îngărgăjetă-să, a trej păréći
ućénj s-or luvit, ćar kum
s-ar bukunji ku kljištarălje.
Mama, tata šî Marci s-or apukat
kit rîdă. Răđé šî Dora
u părśiput nu trăba să-j fijă frikă
a dajě kă-j élfeldă.