Broj 76, zima 2014.

Helena Burić

Koraku, sretan 20. rođendan!

Ove godine obilježava se 20. godišnjica primjene Programa Korak po korak u Hrvatskoj i zemljama članicama ISSA-e, Međunarodne udruge Korak po korak, koja danas okuplja 56 organizacija iz Europe, Amerike i Azije. Ovo je prigoda da se prisjetimo početaka provedbe Programa u Hrvatskoj i njegova utjecaja na različite demokratske procese koji su se u odgoju i obrazovanju događali od ranih devedesetih do danas.

Program Korak po korak u Hrvatskoj se eksperimentalno počeo provoditi 1994., temeljem suglasnosti tadašnjeg Ministarstva kulture i prosvjete, isprva pod nazivom Head Start Program. Počeo se provoditi u sedam vrtića, zagrebačkim vrtićima Vrbik i Šumska jagoda, šibenskim vrtićima Građa i Radost, u vrtiću u Fažani, u Bolu na Braču i u Mačkovcu pokraj Čakovca. Nakon godine dana uključuju se još jedan vrtić u Njivicama i dva u Samoboru. Eksperimentalno uvođenje ovog programa u Hrvatskoj odvijalo se u okviru međunarodnog projekta koji je obuhvaćao više od dvadeset zemalja srednje i istočne Europe. Kreatori i nositelji projekta bili su Institut Otvoreno društvo i stručnjaci Centra za razvoj djeteta na Georgetown Sveučilištu u Washingtonu. U ovo vrijeme odgojno-obrazovni proces u Hrvatskoj je bio potpuno tradicionalan. U sobama dnevnog boravka prevladavali su visoki ormari razmješteni po kutovima soba, djeca su sudjelovala u takozvanim zanimanjima koje su osmišljavali odgajatelji, a proces se odvijao integrirajući točno određene aktivnosti koje su bile u vezi s obilježavanjem određenog godišnjeg doba ili prigode. Na panoima su prevladavali shematski prikazi izrađeni rukom odgajatelja.

Usmjerenje programa donosi bitan odmak od dotadašnjeg potpuno tradicionalnog pristupa odgojno-obrazovnom procesu. Glavna polazišta Programa su individualizacija i usklađenost odgojno-obrazovnih ciljeva s razvojnim potrebama svakog djeteta, stvaranje uvjeta za slobodan izbor aktivnosti primjerenih individualnim mogućnostima djeteta, uključivanje i djelatno sudjelovanje roditelja i drugih članova obitelji u program i rad vrtića – a jedan od važnijih zahtjeva provedbe bilo je i prihvaćanje različitosti i zastupanje prava djece, osobito djece s posebnim potrebama. Svrha uvođenja ovog programa bila je pomoć u implementaciji i kvalitetnoj primjeni modela demokratizacije odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama. Uz kurikulum koji je preveden, modificiran i u skladu s Programskim usmjerenjem i stručno recenziran, odgajatelji i ostali djelatnici vrtića uključeni u projekt prošli su stručno usavršavanje putem seminara i nastavak usavršavanja prema akcijskom modelu putem uvida u rad pomoću videozapisa, refleksijom, a zatim i unapređivanjem rada. Nakon dvije godine Program mijenja naziv u Korak po korak. Promjena u nazivu označavala je jači naglasak na slijedećim komponentama: prilagođavanje rada novim organizacijskim uvjetima (ukidanje pomoćnih odgajatelja), emancipacijska dimenzija programa, pojačana fleksibilnost u odnosu na specifične potrebe okruženja u kojem vrtić djeluje. Sam koncept Programa Korak po korak u najboljoj mjeri odgovara Bronfenbrenerovom poimanju ekološke pedagogije i vrtića kao središnje institucije u kojoj se započinje reflektirati cjelokupna skrb zajednice (mezo i makro sustav) za potrebe djeteta (mikro sustav). (Kunstek, 2003.)

Tijekom lipnja 1996. napravljena je evaluacija programa u vrtićima koji su završavali drugu godinu realizacije. U evaluaciji je korišten instrumentarij koji je izradio Centar za razvoj djeteta na Georgetown Sveučilištu u Washingtonu i u suglasnosti s hrvatskim timom. Evaluacijom su obuhvaćeni vrtići koji su sudjelovali u Projektu Korak po korak, odgajatelji, roditelji, ravnatelji i djeca u procesu. Evaluacija je provedena uz iscrpnu videodokumentaciju, razgovore i refleksije s odgajateljima. Nositeljica evaluacije bila je prof. dr. Arjana Miljak. U evaluacijskom izvješću prof. dr. Miljak navodi: Promatramo li uspjeh ovog programa, možemo sa sigurnošću tvrditi da je uspio promijeniti sliku ovih ustanova, promijeniti u velikoj mjeri stil i način rada s djecom, organizaciju ustanove i raspored prostora, te opremu prilagoditi potrebama i interesima djece. Uspio je u punom smislu riječi uključiti roditelje u rad vrtića, bilo u obliku davanja potpore organizaciji vrtića, izravnim sudjelovanjem u radu (roditelji volonteri ili asistenti), što je značajna novina za našu zemlju i to smatram velikim uspjehom programa...U svim je vrtićima prostor organiziran po centrima aktivnosti, što samo po sebi čini da se primjenjuje drukčija metodika, da se više pozornosti posvećuje manjim grupicama djece, individualnom djetetu, a manje radu s cijelom grupom djece... Korak po korak jest program koji je javan i bez vjerske i ideološke orijentacije. Temelji se na suvremenim dostignućima znanosti (Piaget, Vygotsky, Erickson), zato držim da ima velikih izgleda da se proširi i na druge vrtiće u zemlji.

Izdavačka djelatnost koja pomiče praksu

1997. implementaciju Programa preuzima Udruga roditelja 'Korak po korak', koja 2003. osniva Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak'. Učilište nastavlja s razvojem Programa, razvojem edukacija i nakladničkom djelatnošću, dok Udruga roditelja 'Korak po korak' nastavlja sa svojim aktivnostima podizati razinu svijesti roditelja o važnosti primjene pristupa usmjerenog na dijete kroz programe kao što su Roditelji-zastupnici djece, Škola otvorena roditeljima, CAP program prevencije zlostavljanja djece i drugi.

U suradnji Koraka i domaćih stručnjaka i znanstvenika nastaju priručnici – Priručnik za početno čitanje i pisanje Kad kraljevna piše kraljeviću (Čudina-Obradović, M.) i Priručnik za matematiku Kladim se da možeš (Vlahović-Štetić, V. i Vizek Vidović, V.). Uz spomenute priručnike, u izdavačkoj djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak' objavljena su i četiri naslova u suizdavaštvu s tvrtkama Mali profesor i Educa.

Prvi priručnici u izdanju Koraka – Kurikulum za jaslice; Kurikulum za vrtiće i Kurikulum za inkluziju predstavljaju temeljne priručnike koji su brojnim odgajateljima i stručnim suradnicima pružili obilje ideja i poslužili kao vodič za konkretizaciju Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991.), dokumenta koji i danas predstavlja temelj humanističko-razvojne prakse. U novije vrijeme Pučko otvoreno učilište ꞌKorak po korakꞌ objavljuje priručnike Integrirano poučavanje (Čudina-Obradović, M. i Brajković, S.) i Zajednica učenja odgojno-obrazovnih djelatnika (Brajković, S.). I ovi su priručnici usmjereni na profesionalizaciju rada odgajatelja i učitelja i pružaju jasne ideje za oživotvorenje u praksi, a njihova je posebna vrijednost da se temelje na iskustvima hrvatskih odgojno-obrazovnih ustanova što daje motivaciju vrtićima i školama da svoju praksu mijenjaju 'iznutra'.

Na kraju, važno je napomenuti kako je u izdanju Koraka pokrenut i časopis ꞌDijete, vrtić, obiteljꞌ, ujedno prvi i još uvijek jedini specijalizirani časopis za rani i predškolski odgoj u nas. Časopis neprekidno izlazi od 1995. i sljedeće godine navršava 20. godišnjicu izlaženja. ꞌDijete, vrtić, obiteljꞌ donosi praktičnu stranu gledanja na znanost o ranom odgoju, popularan je među odgajateljima i sadržava teme vezane uz djelovanje predškolskog odgoja. Prije pet godina pokrenut je i partnerski časopis 'Djeca u Europi' koji se izdaje na petnaest europskih jezika. Ovim časopisom Korak je 'uveo' Hrvatsku u europski obrazovni prostor i prije nego je Hrvatska službeno ušla u EU.

Znanstvena utemeljenost Programa 'Korak po korak' temelji se na teorijama Jeana Piageta, L. S. Vygotskog, Jeromea Brunera, Johna Deweya, Marie Montessori, Erica Ericksona i Sue Bredekamp. Cilj ostvarivanja Programa jest razviti i potaknuti osobine djeteta predškolske dobi koje će mu pomoći prilagoditi se i prihvatiti promjene, kritički promišljati i biti sposobno učiniti izbor, samostalno i kompetentno rješavati probleme, razmišljati kreativno i domišljato, te biti zainteresirano za vlastito okruženje i društvo.

Od 1994. godine do danas seminare prema Programu Korak po korak završilo je 2197 odgajatelja, a u suradnju se uključilo 34 sveučilišna profesora. Procjenjujemo da je program obuhvatio oko 1100 odgojnih skupina, te oko 20.000 djece predškolske dobi u Hrvatskoj.

Voditelji seminara su odgajatelji i stručni suradnici koji u svojoj praksi primjenjuju nove razvojno-primjerene strategije poučavanja. Oni u radionice unose duh autentičnosti jer govore o tematici koja im je bliska i u kojoj imaju neposredno iskustvo. Evaluacije radionica pokazuju da je put unošenja promjena ꞌodozdoꞌ pravi put, jer su dobivene informacije, provjerene u praktičnom radu odgajatelja, najvredniji dio radionica.

Kako od početka primjene sve veći broj odgajatelja i učitelja završava seminare o primjeni pristupa usmjerenog na dijete, Međunarodna udruga ꞌKorak po korakꞌ početkom 2000. razvija instrument ISSA Pedagoški standardi kojem je cilj omogućiti odgojno-obrazovnim djelatnicima objektivan uvid u kvalitetu vlastitog rada. Instrument služi i kao alat za unapređenje kvalitete rada odgajatelja, ali i kao sredstvo za daljnje planiranje vlastitog razvoja i planiranje novih strategija za unapređenje vlastite odgojno-obrazovne prakse. Revidirana verzija ISSA Standarda koju danas koristimo temelji se na suvremenim saznanjima o dječjem razvoju, neuroznanosti i teorijama učenja i koristi se kao alat u planiranju unapređenja prakse u mnogim hrvatskim vrtićima i školama.

Posebna briga za djecu iz ranjivih grupa

Posljednjih nekoliko godina 'Korak' je kroz svoje programske aktivnosti naglašeno usmjeren na kvalitetno obrazovanje djece iz ranjivih skupina, u prvom redu djece s teškoćama u razvoju te siromašne djece, djece čiji su roditelji niskog obrazovnog statusa i djece kojima hrvatski nije prvi jezik. Kroz različite aktivnosti Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak' pomaže odgojno-obrazovnim djelatnicima da uoče rizike kojima su izložena djeca iz ranjivih grupa te da osmisle intervencije kojima će se ti rizici ublažiti. Prošle je godine u suradnji s udrugom Uzor i uz financijsku podršku EU osnovana Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska (dio međunarodne mreže Roma Early Years Network). Članovi mreže su učitelji, odgajatelji, romski pomagači, institucije, nevladine i druge organizacije i pojedinci u području odgoja i obrazovanja koji kroz aktivnosti mreže lakše prevladavaju izazove na koje nailaze tijekom rada s djecom romske nacionalnosti.

Istovremeno, 'Korak' nastavlja s provedbom stručnog usavršavanja odgajatelja i učitelja i mentorskom podrškom odgajatelja i učitelja. Trenutno se u suradnji s UNICEF-om provodi projekt 'KORAK prema INKLUZIJI' u 17 vrtića iz Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke i Šibensko-kninske županije. Velika mreža trenera i suradnika koja se izgrađivala u posljednjih 20 godina i nadalje utire put razvoja pedagoške djelatnosti – ne samo kroz provedbu i razvoj edukacija već i kroz sudjelovanje u radnim grupama za kreiranje nacionalnih dokumenata, od HNOS-a do nedavno usvojene Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Međunarodna udruga ꞌKorak po korakꞌ, čiji je član i Pučko otvoreno učilište ꞌKorak po korakꞌ, danas je jedna od najvažnijih mreža organizacija koje se bave odgojem i obrazovanjem u Europi. To je dovoljan razlog da 'Koraku' poželimo još mnogo rođendana u provedbi misije unapređenja kvalitete odgojno-obrazovnog pocesa i stvaranja na dijete usmjerenih vrtića i škola.

Pročitajte više u našem časopisu!