REYN-Hrvatska

Članak 28.

REYN-Hrvatska

NOVO, PROŠIRENO IZDANJE KURIKULUMA ZA VRTIĆE

Vrtići koji su usmjereni na dijete i promoviraju demokraciju

Pristup Korak po korak

Novo, prošireno izdanje priručnika obogaćeno je novim spoznajama iz područja neuroznanosti i teorije privrženosti, a veći naglasak stavljen je na kvalitetu interakcija (s odgajateljima, roditeljima, okruženjem koje oblikuju živote djece.
Ova publikacija namijenjena je odgojno-obrazovnim stručnjacima u odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu i svima onima koji skrbe o djeci i njihovim obiteljima. Ona donosi više od dvadeset godina ekspertize iz više od trideset zemalja i nudi brojne konkretne primjere iz prakse.

Temelji se na prvom priručniku - Kurikulum za vrtiće: Razvojno-primjereni program za djecu od 3 do 6 godina, koji je nastao 1994. godine, a dao je teoretsku osnovu, skup resursa i načela za podršku odgojno-obrazovnim djelatnicima u novim praksama.

Priručnik izlazi u listopadu, 2020. godine.

Cijena priručnika: 230,00 kn

Preuzmite narudžbenicu:

 

Uspješno mentoriranje odgajatelja u pristupu usmjerenom na dijete

Preuzmite priručnik besplatno

Priručnikom i edukacijom ‘Uspješno mentoriranje odgajatelja u pristupu usmjerenom na di­ jete’ želimo pomoći u izgradnji razgranatog i djelotvornog mentorskog sustava koji unapre­ đuje kvalitetu odgojno-obrazovne prakse usmjerene na dijete.

 

 

Obrazovanje za društvenu pravdu

Priručnik je nastao kao rezultat projekta 'Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu' koji je Pučko otvoreno učilište Korak po korak uz financijsku podršku EU provodilo tijekom školskih godina 2013./2014. i 2014./2015 u šest međimurskih osnovnih škola. Cilj ovog projekta bilo je unapređenje kvalitete poučavanja u skladu s filozofijom usmjerenom na dijete kako bi se djeci koja dolaze iz ranjivih skupina, a posebno se to odnosi na djecu romske nacionalnosti, pružile jednake šanse za visoka školska postignuća.

Ovaj priručnik govori o načinima kako učitelji mogu u svakodnevnoj praksi provoditi načela kurikuluma i kako kroz obrazovanje možemo graditi pravednije društvo koje će brinuti o tome da sva djeca imaju jednake mogućnosti za obrazovanje i da se istinski poštuje svako dijete i njegovo dostojanstvo, neovisno o njegovom porijeklu. U priručniku su pojašnjeni pojmovi koji se tiču interkulturalizma, kulture, identiteta, a dani su i konkretni primjeri aktivnosti koje se mogu raditi s djecom u razredu.

Odgojno-obrazovne ustanove (osnovne škole i vrtići) mogu besplatno dobiti primjerak priručnika ako svoj upit pošalju na korakpokorak@korakpokorak.hr

Kurikulum za inkluziju

Razvojno-primjereni program za rad s djecom s posebnim potrebama, Ellen R. Daniels & Kay Stafford

Priručnik je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovaj link:

Kurikulum za inkluziju.pdf

Priručnik daje informacije odgajateljima i učiteljima u vrtićima i školama za pomoć u radu s djecom s posebnim potrebama. Razvoj inkluzivnih grupa je zanimljiv i predškolskim timovima, odgajateljicama i učiteljicama te roditeljima, jer im neposredno omogućuje uviđati djetetov napredak. Integrirane grupe predstavljaju područje koje bi moralo zahvatiti cjelovitu preobrazbu sustava odgoja i obrazovanja. Taj proces zahtijeva opsežnu predanost svih pripadnika odgojno-obrazovnog sustava, od ravnatelja do domara te pogotovo roditelja i obitelji. U priručniku su predstavljena praktična iskustva, koja su posljedica uspješnih iskustava uvođenja inkluzivnih grupa s tipičnom djecom i djecom s posebnim potrebama. Objašnjena su teorijska i praktična saznanja i savjeti za oblikovanje inkluzivnih grupa.


Kurikulum za jaslice

Razvojno-primjereni program za rad s djecom od 0 do 3 godine, Eleanor Stokes Szanton

Priručnik je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovaj link:

Kurikulum_za_jaslice.pdf


Polazeći od teorijskih polazišta Programa Korak po korak, ovaj priručnik nudi odgajateljima praktične savjete koje mogu primijeniti u radu s dojenčadi i djecom jasličke dobi. Kurikulum se bavi emocionalnim, društvenim, spoznajnim, jezičnim i tjelesnim razvojem djece te dobi pa odgajateljima pomaže da prepoznaju i odgovore na temperament i interese svakog djeteta, da stvore sigurno, zdravo i poticajno okruženje te da zajedno s obiteljima i drugim stručnjacima osiguraju kvalitetu programa.Kladim se da možeš....

Psihološki aspekti početnog poučavanja matematike, Vesna Vlahović-Štetić i Vlasta Vizek Vidović

Priručnik je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovaj link:

Kladim se da mozes.pdf

Iz recenzija:

Tekst je neobično koristan, za naše podneblje pravo osvježenje kao približavanje psihološke teorije i nastavne prakse u matematici – dakle području koje je pravi bauk i za učenje i za poučavanje. Sve su opisane aktivnosti vrlo instruktivne za nastavnike, jer pokazuju kako je moguće postupno stvaranje matematičkih pojmova baratanjem konkretnim materijalom i zornim predočivanjem postignutih odnosa. U teoretskom se dijelu iznose rezultati najnovijih i najsuvremenijih spoznaja u kognitivnoj psihologiji. Ovaj tekst valja pozdraviti kao ozbiljan prodor u uspostavljanje veze između psihološke teorije i nastavne prakse i kao konkretan pokušaj temeljenja nastave matematike na znanstvenim spoznajama o razvoju djeteta što je prvi zahtjev razvojno primjerenog kurikuluma i konstruktivističkog pristupa poučavanju.

Prof. Dr. Sc. Mira Čudina Obradović

Posebno su istaknuti i obrazloženi psihološki činitelji koji utječu na uspješno učenje matematike te je navedeno kako se sve može pomoći djeci da postignu bolje razumijevanje matematičkih radnji. Dakako, s pravom se naglašava kako je osnovni izvor poteškoća koje se javljaju u učenju matematike nerazumijevanje onoga što se radi, a ono je najčešće posljedica nejasnoća što se javljaju u komunikaciji između djece i poučavatelja, te brzine kojom se želi svladati određeno gradivo.

Prof. Dr. Sc. Mirko Polonijo

ZAJEDNICA UČENJA odgojno-obrazovnih djelatnika

Sanja Brajković

Zajednica učenjaVrijednosti ove knjige su višestruke. Ona daje pregled znanstvenih istraživanja i spoznaja koje upućuju na značaj stručnog usavršavanja/profesionalnog razvoja učitelja koji se temelji na potrebama škole i samih učitelja i koje učitelji, kroz zajedništvo i profesionalnu suradnju, kreiraju sami. Nadalje, ovaj priručnik na sustavan, jednostavan i zanimljiv način opisuje što su zajednice učenja, kako ih formirati, na koji ih način voditi kako bi kolektiv ostvario suradnju, imao viziju i znao reflektirati svoju odgojno-obrazovnu praksu u svrhu podizanja kvalitete rada i kreiranja razreda usmjerenog na dijete. I na kraju, posebna je vrijednost ove knjige da je nastala na temelju iskustva u hrvatskim školama, što svjedoči o visokoj motiviranosti naših učitelja da mijenjaju sebe i školu 'iznutra'.

Cijena priručnika je 84,00 kn

Preuzmite narudžbenicu:

Teorija u praksi

Priručnik za profesionalni razvoj odgajatelja, Dawn Tankersley, Sanja Brajković i suradnice

Teorija u praksiTeorija u praksi je iznimno uzbudljivo pedagoško štivo u kojem se jednostavnim rječnikom razlažu pedagoški koncepti i njihova povezanost sa suvremenom teorijom i praksom odgoja i obrazovanja, kao i s ISSA-inom definicijom kvalitetne pedagoške prakse. Namijenjeno je prvenstveno odgajateljima i drugim stručnjacima u odgoju i obrazovanju, a mogu ga koristiti samostalno ili unutar svojih zajednica učenja kako bi unaprijedili svoj profesionalni razvoj i znanja vezana za najnovija istraživanja o razvoju i učenju djece. Mentori mogu koristiti ovaj priručnik za strukturiranje mentorskog rada kako bi podržali profesionalni razvoj odgajatelja i pomogli im razviti se u refleksivne praktičare. Visokoškolske institucije ga mogu koristiti kao udžbenik, kao vodič za pedagošku i metodičku praksu, kao alat za opažanje, rasprave u grupi i refleksije, ili kao dodatnu literaturu. Roditeljima i svima koji zagovaraju pravo svakog djeteta na kvalitetan odgoj i obrazovanje, priručnik može poslužiti kao polazište za raspravu o tome što želimo za našu djecu i za naše društvo u 21. stoljeću.

Cijena priručnika je 150,00 kn

Preuzmite narudžbenicu:

Koraci prema kvalitetnoj praksi

Priručnik za profesionalni razvoj odgajatelja, Dawn Tankersley, Sanja Brajković, Sanja Handžar

Koraci prema kvalitetnoj praksiKoraci prema kvalitetnoj praksi nadopunjuje knjigu Teorija u praksi i sadrži primjere prakse različitih razina kvalitete – od neadekvatne, preko one koja ima elemente dobrog početka, do kvalitetne prakse i, naposljetku, održive prakse visoke kvalitete koja pridonosi sustavnim promjenama. Uz svaki indikator kvalitete navedeni su konkretni primjeri rada odgajatelja koji opisuju svaku od ove četiri razine. Priručnik sadrži i DVD prilog 'Video koraci prema kvalitetnoj praksi', kratke video snimke rada odgajatelja i učitelja iz naših vrtića i škola. Ovaj priručnik odgajatelji mogu koristiti kao alat za identifikaciju vlastitih jakih strana i područja rada čiju kvalitetu žele unaprijediti. Mogu ga koristiti i mentori kao vodič za procjenu razine prakse u kojoj se mentorirani odgajatelji trenutno nalaze te kao pomoć u prepoznavanju sljedećih koraka u njihovom profesionalnom razvoju. Priručnik ostavlja prostor za dijalog između mentora, stručnih suradnika, ravnatelja, profesora, vanjskih opažača i praktičara.

Cijena priručnika je 98,00 kn

Preuzmite narudžbenicu:

INTEGRIRANO POUČAVANJE

Autorice: Mira Čudina Obradović i Sanja Brajković

Priručnik predstavlja podlogu za objašnjenje koncepta integriranog poučavanja i opsežno analizira pojedine oblike integriranog poučavanja: korelaciju, tematsko poučavanje i poučavanje projektom. U priručniku se pregledno i jasno prikazuju glavni postupci u integriranom poučavanju te se opisuju moguće pogreške i zablude koje su često prisutne u praksi. Iako sadrži primjere iz prakse hrvatskih škola, priručnik predstavlja izuzetno korisno štivo za djelatnike u predškolskom odgoju i obrazovanju, kao i za studente.

Cijena priručnika je 140 kn

Preuzmite narudžbenicu:

Kurikulum za vrtiće

Razvojno-primjereni program za djecu od 3 do 6 godina, Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann, Kate Burke Walsh

Ovaj priručnik odgajateljima predškolske djece nudi pomoć u svakodnevnom radu. Polazeći od osnovnih postavki Programa Korak po korak, daje odgovore na pitanja iz suvremene prakse kao što su: Koje su odrednice humanističko-razvojnog pristupa? Što je pristup usmjeren na dijete? Kako individualizirati proces poučavanja? Kako pratiti, promatrati i bilježiti dječji razvoj? Kako surađivati s roditeljima na dobrobit djece? Ovaj priručnik nije samo praktičan savjetnik odgajateljima u neposrednom radu s djecom, nego i vrlo poticajno i korisno štivo za sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa.

Cijena priručnika je 145 kn

RASPRODANO


Kad kraljevna piše kraljeviću

Priručnik za početno čitanje i pisanje, Mira Čudina-Obradović

Ovaj je priručnik namijenjen odgajateljima, učiteljima i roditeljima. Nudi psihološke temelje i načela koja treba uzeti u obzir pri ustrojavanju svake metodike početnog čitanja i pisanja. Utemeljen na prikazu unutarnjih procesa, on daje smjernice o tome kako izbjeći poteškoće pri učenju čitanja, kako ih što prije otkloniti, kako postići aktivno čitanje s punim razumijevanjem i uporabom podataka te kako motivirati na čitanje, tj. prikazati djetetu koja sve kraljevstva i carstva osvaja čitanjem. Uz brojne igre i aktivnosti koje se u priručniku nude, posao posredovanja pismenosti postaje vedar, veseo i uspješan.

Cijena priručnika je 150 kn

Preuzmite narudžbenicu:


Prethodna stranica: casopis-djeca-u-europi Sljedeća stranica: slikovnice Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


newsletter

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

31. listopada 2020.
3.393.917 posjeta